(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Иллюстрированый военно-технический словарь. Польско-Русско-Английско-Немецко-Французский

Ilustrowany Wojskowy Słownik Techniczny

Авторы: Pod redakcja: Złomanowa A. A.


Издательство: "Военное издательство"


Год издания: 1968 г.


Букинистическое издание


Состояние книги: хорошее


Количество страниц: 512 стр.

Есть в наличии

350 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Иллюстрированый военно-технический словарь. Польско-Русско-Английско-Немецко-Французский

Подробнее

Иллюстрированый военно-технический словарь. Пять языков

 

Ilustrowany Wojskowy Słownik Techniczny

 

Ilustrowany wojskowy słownik technicz­ny przygotowano na podstawie edycji radzieckiej: "Illustrirowannyj wojenno--tiechniczeskij słowar" w językach — ro­syjskim, angielskim, niemieckim, francus­kim i hiszpańskim. Wydanie polskie uzu­pełniono wersją w języku ojczystym (tłumaczoną z tekstu rosyjskiego), usuwa­jąc jedynie język hiszpański. Dzięki temu można było zachować układ oryginału, fotograficznie zreprodukować ilustracje oraz tekst angielski, francuski i niemiec­ki, a tym samym skrócić cykl przygoto­wywania do druku i przyspieszyć oddanie tej, mamy nadzieję, pożytecznej pozycji do rąk Czytelnika.

 

Słownik niniejszy zawiera dziesięć tysięcy jednostek leksykalnych z zakresu różnych dziedzin techniki wojskowej i ogólnej. Wszystkie hasła (terminy) zgrupowane są w 36 podstawowych działach — tematach, na przykład: Opanowywanie kosmosu, Geografia i topografia, Środki łączności, Lotnictwo. Z kolei każdy temat dzieli się na podtematy (np. w temacie Lotnic­two mamy m.in. podtematy: Silniki lot­nicze. Główne elementy konstrukcji sa­molotu, Przyrządy pokładowe, Port lotni­czy)

 

Wszystkie podtematy, w liczbie 204, są ilustrowane. Każdy zespół, urządzenie, mechanizm, przyrząd, część, element oz­naczono na ilustracji odnośnikiem liczbo­wym. W tym samym merytorycznie umotywowanym układzie pod planszą ilustra­cji, w kolejności liczby odnośnika na ry­sunku lub fotografii, podano odpowiedni termin w języku polskim.

 

Na sąsiedniej, rozkładowej stronie w tym samym porządku umieszczono odpowied­nio terminy w wersji rosyjskiej, angiel­skiej,  francuskiej  i niemieckiej.

A więc numer na rysunku ukazującym dany przedmiot jest jednocześnie wska­zówką do znalezienia właściwego terminu we wszystkich pięciu językach.

 

Korzystanie ze słownika przy tłumacze­niu poszczególnych oderwanych termi­nów ułatwia skorowidz, opracowany w ję­zyku polskim. W skorowidzu podano w układzie gniazdowym, w porządku, alfa­betycznym, wszystkie hasła wersji pol­skiej. Pierwsza liczba po haśle (tłustym drukiem) oznacza numer podtematu, licz­ba następna (drukiem zwykłym) oznacza numer, pod którym hasło znajduje się w odpowiednim   podtemacie.

 

Słownik nie wyczerpuje terminologii w zakresie omawianych działów techniki, nie może wiec zastąpić słowników spec­jalistycznych. Oczywiście nie. obejmuje także wszystkich zagadnień techniki. Sta­rano się jednak zebrać w nim terminy specjalne z dziedzin, które, zdaniem auto­ra i redakcji oryginału radzieckiego, wy­stępują najczęściej w wojskowej litera­turze   technicznej.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!