(095) 271-06-51 (098) 423-36-28

Добро пожаловать в интернет-магазин!

Obrázkový Slovník Slovenčiny

Автор: Oľga Škvareninová


Издательство: "Slovenské pedagogické nakladateľstvo"


Год издания: 1996 г.


Количество страниц: 240 стр.

Нет в наличии

90 грн.

Разместите первым отзыв для этого товара

Obrázkový Slovník Slovenčiny

Подробнее

Obrázkový Slovník Slovenčiny

 

Obrázkový slovník slovenčiny je určený všetkým záujem­com, ktorí majú úprimnú snahu pohotovo a čo najpresnejšie komunikovať po slovensky. Adresovaný je najmä študentom, ale i širokej verejnosti ako pomôcka pri poznávaní a osvojo­vaní si slovenčiny. Obsahuje 3000 vybraných slov, čo prevyšu­je hranicu základného slovného fondu a dáva možnosť osvojiť si názvy všetkých reálií, s ktorými sa v bežnom slovenskom kontexte možno stretnúť.

 

Pri spracúvaní slovníka sa osobitne zohľadňovalo, aby jed­notlivé ilustrácie mali väčšiu hodnotu ako verbálne opisy, a to bez ohľadu na to, či jazyk učíme, či sa ho učíme, alebo do akej miery ho ovládame. Vizuálny efekt totiž významne pomáha pri výbere zo synonymných alternatív. Navyše informácie o pred­metoch sa prezentujú pohotovejšie pomocou obrázkov než opisovaním. Ilustrácia vôbec provokuje rýchle vybavovanie predstáv, čím sa umocňuje súvislosť medzi obrazom a jeho po­menovaním.

 

Súbor slov do nášho slovníka sa zostavoval s uplatňovaním vedeckých postupov, ktoré komplexne sledovali výber a trie­denie použitého penza. Predovšetkým sa brala do úvahy prie­merná frekvencia slova vo všetkých komunikačných situá­ciách. Až potom sa uplatňovalo tematické hFadisko a s ním aj zreteľ na pôvod a vek používania slova v slovenčine. Popri uvedených aspektoch sa starostlivo rešpektovala aj spisovnosť vybraných slov.

 

Pri formálnom triedení slov sa nemohlo nekrížiť kritérium vedeckého systému s kritériom pragmatického zaraďovania do tematických množín. Pochopiteľne, zdôrazňovalo sa pre­dovšetkým tematické hľadisko, pretože používateľ v slovníku takéhoto typu nehľadá slovo podľa jeho systematického zara­denia v rámci celej slovnej zásoby, ale podľa sporadickej po­treby jeho uplatnenia v konkrétnej situácii.

К сведению покупателей

Уточняйте, пожалуйста, наличие книг у менеджеров отдела продаж.

Спасибо!